“သန္႔ရွင္းျခင္း အမႈေတာ္ျမတ္ အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ အသက္တာ”


Rev. Dr. Yam Kho Pau (GS, MBC)
LST simna:Siam.19:1-2; 1Thes.4:7
 -Siam.19:1-2*Topa  in Moses kiangah, 2“Israel mihonte khempeuh kiangah hih bangin gen in: Note na siangtho ding uh hi; bang hang hiam cih leh  Topa  note' Pasian keimah ka siangtho hi. *
- 1Thes.4:7 7Eite a thanghuai gamtat dingin Pasian in a hong sam hilo a, a siangtho-in a nungta dingin a hong sam ahi hi.


Rev. Dr. Yam Kho Pau’ taangthu tom

U Yam Kho Let le Daw Jang Kho Nem-te’ tapa hi-a 20 April 1958 in suak hi.1980 in tan (10) ong, B.Th (MIT, 1985), B.D (MIT, 1995), Ordination (1996),M.Sc (Philippines-2000), Ph.D (Philippines -2004) ngah hi. MCC ah ExecutiveSecretary of HRD program leh AGS (2008-2010), MBC ah General Secretary(2011-tudong) sem hi. Daw Hat Kho Neng tawh tanu 2 le tapa 2 nei hi.