Photo-Tuiphumna

Tuiphumna: Jesuh Khrih Gumpa le Honpa aa a saang anuai-a mimal (19) te tu zingsang-in tui kiphum uh hi.
Min Pa’ Min
1. Tg. Kam Suan Khai  / Rev. Cin Sian Pau
2. Tg. Kam Sian Tuang  / Rev. Khoi Lam Thang
3. Tg. Kap Sian Khan / Pa  Pum  Za  Pau
4. Tg. Ngo Khan Suan / Pa Dong Za Dal
5. Tg. Tuang Biak Lian / Pa Suan Khan Mang
6. Tg. Khen Suan Khai / Pa Nang Za Cin
7. Tg. John Dal Suan Mung / Pa Eng Za Khual
8. Nu Hau Khawm Cing / Pa Zel Suan
9. Lia Don Lam Len / Pa Thang Sian Mang
10. Lia Cing Sian Lun / Pa Kam Kho En
11. Lia Ciin Man Niang / Pa Pum Sian Pau
12. Lia Ciin Sian Khawm / Pa Thang Lian Kam
13. Lia Niang Lam Nuam / Songput Gi Mang
14. Lia Niang Sian Muan / Songput Lian Khan Suan
15. Lia Niang Lem Hoih / Songput Lian Khan Suan
16. Lia Ning It Lian Siang / Pa Nang Za Cin
17. Lia Hau Tawi Dim / Pa Nang Za Cin
18. Lia Dam Sian Lun / Pa Dong Za Dal
19. Lia Lian Khawm Vung / Pa Vungh Khan Kam

Hanthotna: “THAWHKIKNA IN HONG TO HIAM?”

March 31 2013
Assistant Pastor Zam Khen Khai

 Johan 21:15
An a nekkhit uh ciangin Jesuh in Simon Peter kiangah, "Johan' tapa Simon aw, hih adang khempeuhte' hong it sangin kei na hong nak itzaw hiam?" ci-in a dot ciangin amah in, "Topa aw, ka hong itzaw hi. Nang ka hong itna na thei hi," ci-in a dawng hi.

Matthai 5:27-32

Asst. Pastor Zen Dot Mang
 

Bible Study  

March 31 2013

Asst. Pastor Zen Dot Mang

Matthai 5:27-32
27
"'Mi zi tungah na mawh kei ding hi,' ci-in a kigenna thu na zaksa uh ahi hi.
28 Ahi zongin ke'n kong genin-ah: Mawhpih nopna lungsim tawh numei khat a en mi peuhmah in a lungsimah tua numei tawh a mawh ahi hi.
29 Tua ahih manin na mit taklam in na mawhna ding hong pian'sak leh khelkhia in la paai in. Na pumpi bupin hell khuk sungah hong kikhul sangin na pumpi na khat pelem leh nang-a' dingin hoihzaw lai hi.
30 Na taklam khut in na mawhna ding hong pian'sak leh sattan in la paai in. Na pumpi bupin hell khuk sungah hong kikhul sangin na pumpi na khat pelem leh nang-a' dingin hoihzaw lai hi.
31 "'A zi a ma mi peuhmah in a zi tungah makna lai pia ta hen,' ci-in a kigenna zong na zak khitsa uh ahi hi.
32 Ahi zongin ke'n note kiangah kong genin-ah: Mi khat peuhmah in pasal dang tawh a mawhna hang lobuang, a zi a mak peuhmah a, a zi in pasal a neihkik leh mi tawh a mawh dingin a bawl a suak hi. Tua a kima numei a ten'pihte, numei tawh a mawh mah ahi hi.