Gampua Fundraising Committee


Tedim Baptist Church - Yangon
No. 156, Baho Road, Sanchaung Tsp., Yangon
GPO Box 996, Tel. 379539
www.tbc-y.info, tedimbcy.blogspot.com, tedimbcy@gmail.com

Na Gam hong piang tahen! (Matthai 6:10)

2013 Committee Member Kisehna
EC-01/2013 (010)
10 February 2013
GamdangaaomPawlpiMipihte aw,

EC-01/2013 (010 ) khensatnaommahbanginBiakinnpi a manlangaazawhtheihnading a kisam sum le paainongvaihawmsakzawhnadingunGampua Fundraising Committee kisehnaanuai-a banginkahongzasak hi.

Gampua Fundraising Committee
USA
1. Pa Awn Za Pau
2. Pa G. Thang Khan Mung
3. Pa NginZaLangh
4. Pa VunghLianMang
5. Pa Lian Khan Mung
6. Rev. ThangCin Pau
7. Pa Suan Sian Tung Nung
8. Syama Don NgaihLian
9. Syama Dim HauCing
10.Nu Len LunNiang
11.Ms. Hau Than Dim
12.Pa TualKhua Siam
13.Sm. CiinDeihLun
14.Pa Kam Sian Lian
15.Sm. Dim Lam Cing

Canada
1.Syama Sian SuanCing

UK
1.Rev. ThawngKhua Kai
2.Nu Cing San Kim

Japan
1.Nu Luai Khan Nuam
2.Rev. Tuang Khan Khup
3.Pa Zam Sian Tung Mang
4.Pa Zam Sian Pum
5.LiaCingHauLun

Norway
1.Tg.J.K. Pau Khan Kam
2.Tg.Langh Sian Tuang
3.Nu Dim Khan Huai
4.Pa Pau Gin Sian Khai

Singapore
1.Pa Hang Khan Lian
2.Pa Pau LianTuang
3.Pa KhupKhawmMung
4.Sm Siang Hnem Par
5.Pa Pau KhatSuan
6.Pa PumKhat Pau
7.LiaCingKhawmLun
8.LiaCingLian Don

Thailand
1.Pa LanghZaCin
2.Pa Sian ZaDongh
3.Pa Thawng Lam Thang

Malaysia
1.Tg.Mang Sian Khai
2.Tg.LanghZaMung
3.Tg.Mang Sian Thang

Australia
1.Dr. James SuanZa Dong
2.Rev. Tun Sian Mung
Dubai
1.Pa Neng Lam Sing

Germany
1.Tg.KhaiSuanKhup

India
1.Pa ThangZaKhup
2.Suante (New Delhi)

     Korea 
     1. Rev. Mung Sian Hon
                                                            
Upa Thang Khan Tuang
Church Secretary