“TUKHANG ADING A NUNGTA ZUA PA” Sya Nang Khan Khual
Efe.5:22-25,22 Zite aw, Topa' thu na man' uh mah bangin na pasalte uh thu na mang un. * 23 Bang hang hiam cih leh Khrih pen ama pumpi ahi pawlpi a honkhiapa hi-in, pawlpi tungah ukna thu a neih mah bangin pasal in a zi tungah ukna thu a nei ahi hi. 24 Pawlpi pen Khrih' khutnuai ahih mah bangin zite zong thu khempeuhah a pasalte uh khutnuai hi ding uh hi.
25 Pasalte aw, Khrih in pawlpi itin a pumpi a piak mah bangin na zite uh na it un.
1Tim. 5:8,
 8 Mi khatpeuh in a beh a phung, a diakdiakin a innkuansung mite a vak nop kei leh a upna a nusia hita a, thu umlo mite sangin siazaw lai hi.
1Pet. 3:7
7 Tua mah bangin pasalte aw, note sangin na zite uh a thahatlo zawdeuh ahihna thu na phawk un. Note mah bangin Pasian' piak nuntakna a ngahte ahih uh manin na zite uh zahtak bawl un. Tua hi leh na thungetna uh bangmah in hong nawngkaisak lo ding hi. *