“UPNA I CIH...”


June 23 103
LST simna

Hebru

Alian 11

1
Upna nei i cih ciangin i muhtheih nailoh i lamette ngah takpi ding, ci-in muan'na lungsim neihna ahi hi.

Matt.7:21-29

June 23 2013

June 23 2013
Lai Siangtho Sinna(Matt.7 21-29) by Asst. Pastor Zen Dot Mang

Matthai

Alian 7

21
"Kei kiangah, 'Topa, Topa aw,' hong ci mi khempeuh, vantung ki-ukna sungah lutthei kimlo ding uh a, vantungah a om ka Pa' deihna bangin a gamtateng bek lutthei ding uh hi.
22
Tua ni ciangin mi tampi in kei kiangah, 'Topa, Topa aw, nangma min tawh thu hilhin, nangma min tawh dawite hawlkhia-in, nangma min tawh na lamdang lian tampi bawl hilo ka hi uh hiam?' hong ci ding uh hi.
23
Tua ciangin keimah in amaute kiangah, 'Note ka hong thei ngei kei hi. Siatna a gamta mite aw, kei kiang panin kihemkhia un,' ka ci ding hi.
24
"Ka thuhilhna za-in a zui mi khempeuhte pen suang tungah a inn a lam mipilpa tawh kibang ding hi.
25
Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh hangin suang tungah kilam ahih manin kisia zolo hi.
26
Hih ka thugente za napi-in a zui nuamlote pen sehnel tungah a inn a lam mihaipa tawh kibang ding hi.
27
Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh ciangin a kisia hi. Tua inn naksiat mahmah hi," ci-in thu a gen hi.
28
Jesuh in hih a thugente a man khit ciangin, ama thugenna hangin mihonpite in lamdangsa mahmah uh hi.
29
Amah in Thukham hilh siate bangin thu genloin, aana neite bangin thu a genzaw hi.