" ၀မ္းေျမာက္စြာ အေစခံျခင္း " Rev. Khai Za Dal (Principal/TCC)TCC Sunday

 Rev. Khai Za Dal (Principal/TCC)ဆာလံက်မ္း အခန္းႀကီး၁၀၀ အခန္းငယ္ ၂ - ထား၀ရ ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ၀မ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကေလာ့ ။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ အထံေတာ္သို႕ ၀င္ၾကေလာ့