နာခံေလွ်ာက္လမ္း ႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္း


Hanthotna : Rev. U Myint Lwin (August 18 2013)
 

 LST simna: Thkna 6:16-25, Matt. 7:21-29, James 1:22

Thu Hilhkikna 6:16-24

Alian 6

16 "Massah munah amah na ze-et uh bangin Topa na Pasian uh na ze-et nawn kei ding uh hi.
17 Amah in note hong thupiaksa ahi Topa na Pasian un hong thupiakte khempeuh na zui ding uh hi.
18 Topa' hong ciamsa bangin note' mai panin na langte khempeuh uh nawhkhiatna tawh na pu na pate uh tungah piak dingin Topa in a ciamsa leitang hoih note in na luah theihna ding uh leh note na nopsak theihna dingun Topa' muhna-ah a man leh a hoih nate na sem ding uh hi.
19
20 "Hong tung ding hunah na tapate un, ' Topa i Pasian in note hong piak hih thute, bang a cihnopna ahi hiam?' ci-in hong dot uh ciangin
21 Na tapate uh kiangah, 'Eite pen Egypt gam sungah Faro' silate ihi a, Topa in Egypt panin a vangliatna tawh hong paikhiatpih hi.
22 Topa in eite' muhna-ah a lian a nasia lim leh na lamdangte Egypt mite leh Faro leh a uliante khempeuh tungah lak hi.
23 Amah in i pu i pate tungah piak dinga a ciam leitangah hong paipihin, eite hong piak theihna dingin tua lai panin eite hong paikhiatpih hi.
24 Tuhuna bangin i nuntak theihna dingin amah in eite' hoih tawntung ding a deihna-in, Topa i Pasian zahtakin hih thukhamte khempeuh i zuih ding Topa in thu hong pia hi.
25 Amah in eite hong thupiak bangin Topa i Pasian' mai-ah hih thupiakte khempeuh limtakin zui lehang eite-a' dingin thumanna hi ding hi,' na ci ding uh hi.

Matt. 7:21-29


21 "Kei kiangah, 'Topa, Topa aw,' hong ci mi khempeuh, vantung ki-ukna sungah lutthei kimlo ding uh a, vantungah a om ka Pa' deihna bangin a gamtateng bek lutthei ding uh hi.
22 Tua ni ciangin mi tampi in kei kiangah, 'Topa, Topa aw, nangma min tawh thu hilhin, nangma min tawh dawite hawlkhia-in, nangma min tawh na lamdang lian tampi bawl hilo ka hi uh hiam?' hong ci ding uh hi.
23 Tua ciangin keimah in amaute kiangah, 'Note ka hong thei ngei kei hi. Siatna a gamta mite aw, kei kiang panin kihemkhia un,' ka ci ding hi.
24 "Ka thuhilhna za-in a zui mi khempeuhte pen suang tungah a inn a lam mipilpa tawh kibang ding hi.
25 Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh hangin suang tungah kilam ahih manin kisia zolo hi.
26 Hih ka thugente za napi-in a zui nuamlote pen sehnel tungah a inn a lam mihaipa tawh kibang ding hi.
27 Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh ciangin a kisia hi. Tua inn naksiat mahmah hi," ci-in thu a gen hi.
28 Jesuh in hih a thugente a man khit ciangin, ama thugenna hangin mihonpite in lamdangsa mahmah uh hi.
29 Amah in Thukham hilh siate bangin thu genloin, aana neite bangin thu a genzaw hi.

James 1:22

 22
Nomau kikhem tawmin thu zak bek tawh maisak kei un la, na zak bangun zui-in semzaw un.


Siampi Thunget

Rev. D. Suan Za Thang (August 18 2013)

Matt.10:16-25 ~ Asst. Pastor Zam Khen Khai


Asst. Pastor Zam Khen Khai (August 18 2013)

 

Lai Siangtho Sinna
(Matt.10:16-25)

Matthai

Alian 10

16 "Ngiahon lakah tuu a kikhah bangin note hong sawlkhia ka hih manin gul bangin pilvang un la, vakhu bangin migi un.
17 Mi pawlkhatte in note hong manin zumah hong paipih ding uh a, amaute' kikhopna innsungah hong satgawp ding uh ahih manin hoihtakin kidawm un.
18 Keima hangin gam ukte leh kumpite mai-ah thu hong kisit ding hi. Hih bang na tuah uh ciangin thu hong sit mite leh Gentail mite tungah Lungdamna Thu gentheihna ding hunhoih a nei na hi uh hi.
19 Tua bangin thusitna a thuak dingin hong kipaipih ciangin, bang gen ding ihi hiam, ci-in lunghimawh kei un. A hun a tun' ciangin na gending teng uh hong kihilh ding hi.
20 Thu na gen uh ciangin note' gen hiloin, na Pa uh' Kha Siangtho in note tung tawnin thu a gen ding ahi hi.
21 Unau leh unau, pa in a ta, tate in a nu a pate langpangin sihna a thuak dingin khatlekhat kiheek ding uh hi.
22 Keima hangin Gentail mi khempeuh in note hong mudah ding uh hi. Ahi zongin a tawpdongin a thuakzo mite in hotkhiatna a ngah ding uh hi.
23 Khua khatah note hong kibawlsiat leh khuadang khatah tai un. Note kiangah kong genin-ah: Israel khua khempeuh na khit ma-un Mihing Tapa hong pai ding hi.
24 "A siapa sangin a sang naupangte lianzaw ngeilo a, a topa sangin a silate lianzaw ngeilo hi.
25 Tua ahih manin sang naupangte pen a siapa uh tawh a kibat uh leh a lungkim ding uh hi a, silate pen a tote uh tawh a kibat uh leh a lungkim ding uh ahi hi. Innteek lutangpa pen Beelzebul hong ci uh ahih leh a innkuanpih mite tua sangin min siazaw tawh hong kozaw lai ding uh hilo ahi hiam?