Lau Luatna

December 8
 Nipi ni

LAU LUATNA

SIMDING:
Luka 2:8-20

Lau kei un. Mi khempeuh a lungdamsak ding thu hoih khat note-a ding ka hong puak hi.__Luka 2:10

KUMTAWN LAI SIANGTHO:

Daniel 8-10
3 John

1983 kumin naupang Christmas choir lasa dingin kisinsin uha, a tawpna peetmah ciangin sak ding hun hong tungta hi. Naupangte khat khit khat mipi mai-ah hong lut-lut uha, tua laitak a nunglam panin awging khat kiza hi. Ka zi tawh a en dingin ka va pai uhleh, ka tapa Matt ahih lam ka thei uh hi. A maitang ah launa le dahna tawh kidim-in lut nuamlo-in kongkhak kil len thapai hi. Mipi mai-ah lutphei nuam lo hi. Tua ciangin a makaipipa in mipi mai-ah hong paisak kei ning, a cih ciangin lungkim pan hi. Tua ciangin Matt pen ko tawh hong tukhawm-in, tua panin a launa hong bei zawdeuh hi. 

    Christmas hun pen launa tawh kidim hun ahih sam loh hangin, Jesuh’ hong suah hun laitak pen khimkhua zing bang hi. Luka in “Amaute kiangah Topa’ vantung mi khat hong kilang a, Topa’ minthanna vang in amaute hong taan’ ahih manin a lau mahmah uh hi” (Luka 2:9). Tuucingte in lamdang sa mahmah uha, ngaihsun banlo uh hi. Ahi zongin vantung mi in: “Lau kei un. Mi khempeuh a lungdamsak ding thu hoih khat note-a ding ka hong puak hi” (tg. 10) ci hi. 


    Launa tawh kidim leitung-ah, Jesuh pen Kilemna Kumpi (Isa. 9:6) dingin hong pai ahihlam phawkciat ni. Tua kilemna i kisam hi. Amah’n i launa teng thengmang sak thei-a, lungsim daihna hong pia thei hi.—Bill Crowder


Dawn un, kilemna Kumpi,
A thuman Ni hong taang hi;
Nuntakna le khuavakna,
Hong puaksuk khawm cidamna.-- Wesley


Pasian mi bangin hong pianna in launa beisak hi. --F.B.Meyer