Piakkhiat Kidemna

December 10
 Ninih

PIAKKHIAT KIDEMNA

SIMDING:
2 Korin 9:6-15

Sim zawhloh thupha hong piakna hangin Topa tungah lungdam ko un.__2 Korin 9:15


KUMTAWN LAI SIANGTHO:

Hosea 1-4
Mangmuhna 1

TV program khat ah veengta nih, kua’ Christmas zepna in mipi’ lungsim la zaw cih kidemna ka mukha a, muhnop ka sa mahmah hi. A lawm khat in a dang khat ii zepzia va en-a, ama asangin a hoihzaw ding kidem uh hi. Singkung tuamtuam le meitaang tuamtuam tawh zeem keei uh hi. A tawpna lam ciangin kua zaw in midangte tungah letsong va hawmkhia zo cih tawh hong kidem uh hi. 

    Pasian’ tate pen kua in piazo zaw cih a thukhen dingte i hi kei-a, “a pia nuam, pia dinga kigingte” (1 Tim. 6:18) i hihi. Sawltak Paul in Korin Pawlpi tungah: “ (2 Kor. 9:7). 


    Christmas hun ciangin, midangte tawh letsong i kikheek theihzel mah bangin Pasian in eite hong piaknopna thu zong ngaihsun kawm ni -- Amah in a Tapa hong pia hi. Ray Stedman kici pa in, “Jesuh in ama’ hauhna teng  nusia-in, a bawlsa leitung ah zawnna limla-in, Ama’ hehpihna tawh hong hausak hi” ci hi. 


    Leitung aa i piakzawh khempeuh in zong Pasian hong piaksa tukzo lo ding hi hang. Jesuh tawh a kiteh theilo letsong hong piakna hangin lungdam ni! (tg. 15).–Anne Cetas
   
Vanglian i Pa, Kumpipa phat  ni,
Ama’ itna hangin lathak hong sa sak thei;
Hong bawl a, i langpan hangin hong it veve,
I suahtak nading a manpha si tawh hong lei -- Clarkson

Khris hong kipiakna sangin a lianzaw letsong omlo hi.