NANG AA HISAK IN

March 10
Nipi Khuavak

NANG AA HISAK IN

SIMDING:
2 Khang Tangthu 24:1-2, 15-22

Kha Siangtho’ makaihna bek-ah pai unla, leitung cilesa’ deihna zui kei un. –Late 25:5

KUMTAWN LAI SIANGTHO:

Thuhilhkikna 11-13
Mark 12:1-27

Tapidaw sang khat ah sya khat le makai khat ka sep sungin, kum sawm gual naupangte tawh omkhop nuam ka sa mahmah a, amaute nuntakna a makaih ding, siangtho nuntak neih ding – Pasian itna le midangte itna neih ding ka hilh tawntung hi. Ka hilhnopna a bulpi in Pasian ading koici bang nuntak ding cih hizaw hi. Tua bang a pian nadingin zong amaute in Kha Siangtho’ huhna tawh a nuntak leh hithei bek ding, cih ka thei hi. Tua bang thu hilhna a mang nuamlo naupangte ahih leh amau’ hoihsak bangin omin syate le nulepa thuhilhna zong thupi salo lel uh hi.
  

  Hih pen Kumpi Joash le Jehoiada tangthu sungah kimu thei hi. Jehoiada pen mipil hi-a Pasian kihtak ding Joash tungah gen den hi (2 Khang. 24:11,14).
 

   Tua hinapi’n Joash in tua bang nuntakna na mang nuamlo citciat hi. Jehoiada a sihkhit ciangin Joash kumpipa in “Pasian’ Innpi taisan hi” (tg. 18) kici hi. Milim biak hong kipanta hi. Anuntakna kikhel-in hong tatsia mahmah a, Jehoiada’ tapa zong that lailai hi (tg. 20-22).
 

    I nuntakna ah hong makaih ding, upna thu hong hilh ding i neih pen ahoih mahmah thu ahi hi. Tua bang ciang bek tawh zong lungkim omtuan nailo-a, ei mahmah in Pasian tung le Kha Siangtho’ hong makaihna tung ah i kingak ding thupi zawkan lai hi (Gal. 5:16). Upna pen eima’ neihsa suaksak ni.

Topa, Nangma’ deihna lampi hong lak thei mite nong piak manin ka lungdam hi. Amau tungah ka kingak khakloh nadingin zong hong hehpih lai inla – Na Kha Siangtho panpihna bek ka kisaplam hong telsak in.

Midangte’ upna in tha hong guan-a; ei’ upna in nuntakna hong kikhelsak hi.