ZEKAI LUA TA

April
Nilai ni

ZEKAI LUA TA

SIMDING:
Hebru 4:1-11

Amah tawh i tawlngak theihna ding hong kamciam zo a, i lutlah loh na ding lau in kidawmin om ni. __ Hebru 4:1


KUMTAWN LAI SIANGTHO: 
1 Kumpite 8-9
Luka 21:1-19

Sangkah simin sangnaupang thak te in lai mantakin a bawl ding ka gen zelzel hi. Tua bang kawmkal panin in pawl khatin thudot mello in a ni cinkhinteh email peuh hong khak uh hi. Tua bang hun ciangin ka utloh pi mahin, “lungnuam het kei e. Hong zekai luata ciai,” ka na cizel hi.
  

  Tua bang sangnaupang thakte in a lai uh a thudot loh manin sumtampi suplawh uh hi. Tua sangin a lauhuai zaw a suphuai zaw pen Pasian thu donlo a, mawhna sungah kidiah cipna a hihi. Tua bangin Jesuh Khris sungah upna neilo in a site, tawntung munah Jesuh lotawh a kalsuan kul hi.
 

   Honpa mai-ah dingin, “Nang hong thei ngei keng. Na paikhia in (Matt 7:23),” hong cih ding pen bangzah in dahhuai a hihiam? Hebru Lai Siangtho in Pasian hong piak tawldamna i tan khakloh nading (4:1) hong phawksak hi. A lungdam huai thu pen “zekai” nailo cih thu hi. Tu ni-in Jesuh in a ma tungtawnin hotkhiatna le mawhmaisakna hong piapia lai hi. – Dave Branon
 

Pa Pasian itna na theih nop leh,
A it a Tapa Jesuh tawnin hong pai in,
Na mawhna hong maisak in a tawntung in na kha hong hon ding hi.
Na it tawntung ding hi. –Felten


Kalvary in a lian mahmah i mawhna leh a lian mahmah Pasian itna hong phawksak hi.