NUNTAKZIA DING

March 12
Nilai ni

NUNTAKZIA DING

SIMDING:
Matthai 7:7-12

Tua ahih manin note tungah hong kibawl ding na deih bangun midangte tungah na bawl un.
––Matthai 7:12

KUMTAWN LAI SIANGTHO:
Thuhilhkikna 17-19
Mark 13:1-20

Thuhilhna bulpi i kan tak ciangin – midangte in nang tungah hih ding na ut bangin nang zong hih in – cih hi-a biakna dangdangte ah zong tua bang tekmah ahi hi. Jesuh’ thuhilhna bangci bangin lamdang deuhse hiam? 

    A tumdangna pen “tua ahih manin” cih laimal hang ahi hi. Tua in vantung aa Pa’ hong hehpihna hong kilangsak hi. Jesuh in: “Note mihoihlo hinapi-in na tate uh tungah na hoih piak ding ngaihsun thei na hih uhleh vantungah a om na Pa un a ngente tungah na hoihte hong piazaw mahmah ding hilo ahi hiam? Tua ahih manin note tungah hong kibawl ding na deih bangun midangte tungah na bawl un” (Matt. 7:11-12).
 

   Eite in i hihzawhna ciang bek tawh i lungkim kha hi: Pasian’ itna zah-in it zolo hihang. Jesuh in mite a it tak ciang a nuntakna bek tawh hilo-in, a nuntakna pia-in it laizen hi.
 

    Eite in hong it, hong pia nuam Pa khat i nei-a, Ama’ itna eite in a bucing takin i ngah theih nading hong kipia lai hi. Ei’ tungah hong kibawl ding i lunggulh zahmah, midangte tungah a semzo ding lungsim zong Pasian in hong guan lai hi. Topa Pasian in hong it masa ahih manin (1 John 4:19), eite khat le khat ki-it in, itna i kihawm sawn thei hi.
 

   Vantung aa i Pa in a thu bangin zuih ding hong deih a, tua bang i neihzawh nadingin a vangliatna le itna eite hong guan hi. Eite in ama tungah nget ding bek ahi hi. – David Roper

Vantung Pasian, nang bangin lungsau zolo, itna neizo kei ung. Ka nisim nuntakna ah a neu pen ka sepna uhah zong na itnate hong hawmkhiasak thei ta in. Jesuh’ min tawh kong ngen hi.

Tua thukhamte i theihna khuak sungah i koih khina; tu-in i nuntakna tawh zui taktak ta ni. – E. Markham